เกี่ยวกับมูลนิธิสอนช่วยชีวิต

Submitted by ji_s on Fri, 07/27/2018 - 03:02

มูลนิธิสอนช่วยชีวิต (Resuscitation Foundation)

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนให้มีการอบรมการช่วยชีวิตทั้งระดับพื้นฐานแลระดับสูงแก่บุคคลทั่วไปและนักวิชาชีพทางการแพทย์ ทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
  2. ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้สอนการช่วยชีวิตให้ได้มาตรฐานสากล
  3. ดำเนินการหรืออร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรม และการฝึกอบรม