CPR2005

warning: Creating default object from empty value in /home/thaicpr/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Download หนังสือ ACLS 2005: คำแนะนำและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

Download: หนังสือการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ ACLS 2005: คำแนะนำและหลักฐานวิทยาศาสตร์ Guidelines and Scientific Evidence

หรือ คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา "ACLS 2005 คำแนะนำและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ Guidelines and Scientific Evidence" ได้โดย

บรรณานุกรม

1.Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, Mensah GA. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. Circulation. 2001; 104: 2158–2163.
2.Chugh SS, Jui J, Gunson K, Stecker EC, John BT, Thompson B, Ilias N, Vickers C, Dogra V, Daya M, Kron J, Zheng ZJ, Mensah G, McAnulty J. Current burden of sudden cardiac death: multiple source surveillance versus retrospective death certificate-based review in a large US community. J Am Coll Cardiol. 2004; 44: 1268–1275.

บทที่ 10.9: การถูกไฟฟ้าช็อกและฟ้าผ่า

10.9.1 บทนำ   

การโดนกระแสไฟฟ้าช็อกและการโดนฟ้าผ่ามีผลโดยตรงกับการทำงานของหัวใจ สมอง  และ กล้ามเนื้อต่างๆ  นอกจากนั้น กระแสไฟฟ้ายังสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างให้กับร่างกายได้

บทที่ 10.8: ภาวะหัวใจหยุดเต้นในหญิงตั้งครรภ์

10.8.1 บทนำ

ในการช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ ผู้ปฏิบัติการช่วยชีวิตมีภารกิจต้องช่วยชีวิตคนสองคนพร้อมกันคือมารดาและทารกในครรภ์ ทารกในครรภ์มีโอกาสรอดมากที่สุดถ้ามารดารอด ในการนี้ผู้ปฏิบัติการช่วยชีวิตต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอันสืบเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ด้วยเสมอ

บทที่ 10.7: ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่สัมพันธ์กับการได้รับบาดเจ็บ

 

10.7.1 บทนำ

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ มีหลักการแล้วเหมือนในผู้ป่วยที่มี หัวใจหยุดเต้นโดยทั่วๆ ไป คือมุ่งเน้นที่ Airway, Breathing, Circulation  ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ปฏิบัติการช่ววิตต้องทำการสำรวจผู้ป่วยรอบที่หนึ่ง (primary survey) โดยประเมินและ Stabilization Airway, Breathing, Circulation อย่างรวดเร็ว ตามด้วยการสำรวจผู้ป่วยรอบที่สอง (secondary survey) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ ประวัติ และรายละเอียด ในการตรวจร่างกายตามแนวทางขององค์การความปลอดภัยของทางหลวงและยานพาหนะแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NHTSA)

บทที่ 10.6: Anaphylaxis

 

บทที่ 10.5: Near-Fatal Asthma

10.5.1 บทนำ

โรคหอบหืดมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน (สหรัฐอเมริกา) ถึงปีละมากกว่า 2 ล้านคน และเสียชีวิตปีละ 5,000 ถึง 6,000 คน มีจำนวนไม่น้อยเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล1 โรคหอบหืดรุนแรงเป็นประมาณ 2% ถึง 20% ของผู้ป่วยที่รับไว้ในไอซียู. หนึ่งในสามของผู้ป่วยเหล่านี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ2 ในบทนี้จะเน้นที่การประเมินและรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดระดับรุนแรงถึงขั้นเกือบเสียชีวิต (near-fatal asthma) 

10.5.2 พยาธิสรีรวิทยา

พยาธิสรีรวิทยาของโรคหอบหืดประกอบด้วยความผิดปกติหลักสามอย่าง คือ:

บทที่ 10.4: Hypothermia

10.4.1 บทนำ   

บทที่ 10.3: ภาวะจมน้ำ

10.3.1 บทนำ

การจมน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะทุพลภาพและการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ ในบทนี้จะกล่าวถึงการรักษา ป้องกัน เพื่อลดภาวะบาดเจ็บจากการจมน้ำ
การขาดออกซิเจนเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังจากการจมน้ำ ดังนั้นผู้ที่ประสบเหตุควรจะได้รับการกู้ชีพโดยการให้ออกซิเจน การเปิดทางเดินลมหายใจ และการให้สารน้ำทางหลอดเลือด โดยเร็วที่สุดจากผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์และทีมกู้ชีวิต( EMS)     ผู้ป่วยที่สามารถกู้ชีพได้ผลสำเร็จก่อนถึงโรงพยาบาลมักจะการพยากรณ์โรคที่ดี

Syndicate content